Az Egis Gyógyszergyár Zrt. adatkezelési tájékoztatója

Összefoglaló - utolsó módosítás: 2019. október 1.

A jelen dokumentum az Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Egis”) ügyfeleivel, a szerződéses partnerei kapcsolattartóival, marketing üzenetei címzettjeivel, gyáregységei és egyéb létesítményei látogatóival, valamint egyéb érintettekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójának rövid összefoglalója. Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben az adatkezelési tájékoztató teljes változatában szerepelnek. Az adatkezelési tájékoztató teljes változata alább érhető el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Egis által végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen összefoglaló csak elősegíti a teljes adatkezelési tájékoztató könnyebb megértését.

Az Egis fő elérhetőségei: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., +36 1 803-5555, mailbox@egis.hu, illetve adatvédelmi kérdésekben: adatvedelem@egis.hu, vagy gdpr@egis.hu és a https://hu.egis.health weboldal.

 

Az Egis alapvetően az alábbiakban felsorolt személyes adatkezelési tevékenységeket végzi. Az Adatkezelési Tájékoztató teljes változata tartalmazza az Egis által végzett adatkezelések részletes áttekintését, ideértve a pontos adatmegőrzési időket is. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, illetve az Egis és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – az Egis köteles az adójogszabályok alapján 5 évig, a számviteli jogszabályok alapján 8 évig őrzi. Az adatokhoz általában az Egis illetékes üzletágainak munkatársai férhetnek hozzá.

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

  

Magánszemélyek támogatást kérő megkereséseinek ügyvitele, válaszadás az érintettek számára. Név, elérhetőség (email cím, telefonszám), családi körülmények, betegségre vonatkozó adatok.
Interaktív részvétel biztosítása az ETTK (Egis Tudományos és Technológiai Központ) látogatása során. ETTK látogatóinak neve, e-mail címe, mely adatokat az Egis a látogatás biztosításához és tájékoztatás céljából kezeli. Továbbá hozzájárulás esetén a játékokon elért eredmény és szimulátorban készült fényképek saját mail címre történő elküldése.
Fotók és videók, valamint egyéb médiaanyagok (pl. interjú) készítése az Egis belső és külső kommunikációs osztályai által (pl. Egis vagy partnerei által szervezett rendezvényeken, megbeszéléseken, látogatásokon, vagy az ETTK (Egis Tudományos és Technológiai Központ) látogatása, vagy interjúk készítése során).

Az Egis belső és külső kommunikációs osztályai, vagy külső partnerei által készített fotók és videók (pl. Egis vagy partnerei által szervezett rendezvényeken, megbeszéléseken, látogatásokon, vagy az ETTK (Egis Tudományos és Technológiai Központ) látogatása során, vagy interjúk készítése során), valamint bármely egyéb, az érintettek által rendelkezésre bocsátott fénykép, videó és egyéb médiaanyag. A felvételeket alvállalkozók (adatfeldolgozók) is készítik.

Az Egis által meghirdetett nyereményjátékon való részvétellel kapcsolatos adatkezelés. Az Egis külső kommunikációs osztályai által meghirdetett nyereményjátékokon való részvétellel kapcsolatos adatok kezelése. Kezelt adatok: név, kapcsolattartási adat, lakcím. A nyertes adatai a számviteli törvénynek megfelelően 8 évig kerülnek megőrzésre.

Az adatokat az Egis általában az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában a válaszadásig, illetve amíg az érintettel való kapcsolat tart, mellékhatások bejelentése esetén a jogszabályokban előírt időtartamig, az ETTK látogatás során kezelt kötelező azonosító adatok a látogatást követően törlésre kerülnek.

Bővebben: Adatkezelések az Egis külső kommunikációi során – támogatást kérő megkeresések, Egis Tudományos Technológiai Központ látogatása, fotók, videók készítése, Egis által hirdetett nyereményjátékokon való részvétel

Utolsó módosítás: 2021. május 13.

Az Egis tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, és bejelentési kötelezettségek teljesítése. Hatósági kapcsolattartók és helyetteseik, társasági sugárvédelmi megbízott, társasági kábítószer és kábítószer-prekurzor felelős neve, anyja neve, születési helye és időpontja, neme, állampolgársága, lakcíme, szakmai végzettsége oklevél számmal. Az adatok az illetékes hatóságok számára továbbításra kerülnek hatósági adatkérések esetén, jellemzően az alábbi címzettek számára: Országos Rendőrfőkapitányság, Országos Atomenergia Hivatal, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet („OGYÉI”), területileg illetékes Kormányhivatalok. Az adatokat az Egis a munkakör betöltéséig kezeli.
Munkavállalók, külsős partnerek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványainak nyilvántartása jogszabályi megfelelés céljából. Szerződéses partnerek munkavállalóinak neve, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma és érvényessége. Az adatokat az Egis a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig, illetve szerződéses jogviszony esetén 5 évig  kezeli.

Bővebben:

Környezetvédelmi és üzembiztonsági célú adatkezelés

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

  

HCP-k, valamint HCO-k juttatásának számítási alapjául szolgáló adatok kezelése.

HCPk esetén: az érintett HCP neve, szakterülete, kutatásai, foglalkozási/praktizálási területe (ország), munkahelyének /alkalmazási helyének neve és címe, munkaköre/pozíciója, egyéb nyilvános szakmai megbízatásai, szervezeti tagsága (pl. szakmai bizottság tagja/elnöke), nyilvános publikációinak, előadásainak száma, és az ezekkel kapcsolatos egyéb releváns adatok (ideértve különösen: az adott publikáció vagy előadás neve, nyelve, tartalma, megjelenési dátuma, az érintett folyóirat vagy más periodika/előadás keretét adó konferencia vagy fórum megnevezése), nyilvános vagy az Egis rendelkezésére bocsátott önéletrajza, valamint a kiszámított juttatás összege és az érintett HCP juttatás-számítás, valamint a kapcsolódó adatkezelés során használt azonosítója, továbbá ezen adatoknak az Egis által, a Servier csoport által rendelkezésre bocsátott űrlapon történő rögzítése.

 

HCOk képviselői, kapcsolattartói esetén: az érintett képviselő, kapcsolattartó neve és kapcsolattartási adatai (ideértve különösen e-mail címét, telefonszámát, a megszólításhoz szükséges körben pozícióját), HCP tagsága esetén a HCP fentebb jelölt adatai, valamint a kiszámított juttatás összege.  

 

Adatmegőrzési idő: 5 év.

A HCP-kkel, valamint HCO-kkal kötött szerződések teljesítéséhez szükséges körben az érintettek személyes adatainak kezelése.

HCPk esetén: az érintett neve és kapcsolattartási adatai (ideértve különösen e-mail címét, telefonszámát, a megszólításhoz szükséges körben pozícióját), juttatásának összege és számlázási adatai, valamint a szerződésben megjelölt egyéb adatok.

 

HCOk képviselői, kapcsolattartói esetén: az érintett képviselő, kapcsolattartó neve és kapcsolattartási adatai (ideértve különösen e-mail címét, telefonszámát, a megszólításhoz szükséges körben pozícióját), juttatásának összege és számlázási adatai, valamint a szerződésben megjelölt egyéb adatok.

 

Adatmegőrzési idő: 5 év.

Szerződések nyilvántartása digitális adatbázisban. Például: karitatív gyógyszeradomány és mintaátadási jegyzőkönyvek, szerződések.

Egészségügyi szakember neve, kórház adatai, egyedi azonosítója (pecsét), a szerződés tárgya és feltételei. A digitalizálást adatfeldolgozóként a Partner Management Tanácsadó Kft. támogatja (szkennelés, dokumentum rendezés).

Az adatmegőrzés idő szerződéseknél 5 év.

Döntés szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételhez kapcsolódó juttatások odaítéléséről, valamint a kapcsolódó támogatási szerződés előkészítése és teljesítése (végrehajtása).

A kérelmező neve, pecsétszáma/nyilvántartási száma, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, munkahely neve, címe, beosztása, végzettsége, szakképzettsége, nyelvtudása, szakmai társasági tagsági, továbbképzési központi tagsága, a támogatási kérelem és annak indokolása.

 

Az adott rendezvény / tanfolyam neve, helyszíne, időpontja.

Adatmegőrzési idő: 5 év.

Látogatások tervezése, szervezése, eredményességük mérése, a gyógyszerismertetői munkához szükséges partnernyilvántartás elkészítése és naprakészen tartása, kapcsolattartás az egészségügyi szakemberekkel. Az egészségügyi szakemberek adatai, különösen: vezetéknév, keresztnév, szakterület(ek), titulus, képesítés, beosztás, munkahely(ek) neve, címe, azonosító kódja, pecsétje, telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe, neme, valamint a gyógyszeripari tevékenység körében a jogszabályok, valamint a külső (pl. Compliance szabályok) és belső szabályzatok által meghatározott információk. A gyógyszerismertetők, kiemelt ügyfélkapcsolati menedzserek, kereskedelmi munkatársak, ügyfélmenedzserek, (a továbbiakban együttesen: „kapcsolattartók”) az alábbi adatokat jegyzik fel: látogatás helye, időpontja, a bemutatott termékek, promóciós anyagok. Adatmegőrzési idő: hozzájárulás visszavonásának hiányában a látogatáshoz, szakmai kapcsolat fenntartásához szükséges ideig.

A OCE rendszerben nem rögzített (az Egis kapcsolattartói által nem látogatott) egészségügyi szakemberek részére történő csekély értékű ajándék átadásáról felvett jegyzőkönyvben rögzített adatok kezelése.

A csekély értékű ajándék (pl. maszk, fertőtlenítőszer) átadásáról felvett átadás- átvételi jegyzőkönyvben rögzített adatok (pl. egészségügyi szakember neve, pecsétszáma/nyilvántartási száma, az ajándék tárgya, darabszáma, értéke, átvétel kelte, átadó- átvevő aláírása).

 A csekély értékű ajándék átadásáról felvett jegyzőkönyvek 5 évig kerülnek megőrzésre (Ptk. általános elévülési idő).

Promóciós anyagok és hírlevelek küldése postai úton, telefonon, emailben vagy SMS-ben.

Az egészségügyi szakemberek adatai (név, születési idő, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, e-mail cím, lakcím, munkahely, beosztás).

Adatmegőrzési idő: kapcsolattartáshoz szükséges ideig (hozzájárulás visszavonásának hiányában).

Személyre szabott kommunikáció – személyre szabott promóciós anyagok, hírlevelek és szakmai

üzenetek küldése postai úton, telefonon, e-mailben vagy SMS -ben, valamint a látogatások tervezésének személyre szabása (például: gyakoriság, személyre szabott tartalom).

A www.egismed.hu weboldal használatával összefüggésben az Egis rendelkezésére bocsátott

adatok, a piackutatási kérdésekre adott válaszok, a látogatások során adott visszajelzések stb., szakmai érdeklődéssel kapcsolatos egyéb, nyilvánosan hozzáférhető adatok (tudományos publikációk,

közlemények, kongresszusi előadások, szakmai társasági tagság, stb.). 

Adatmegőrzési idő: kapcsolattartáshoz szükséges ideig (hozzájárulás visszavonásának hiányában).

Az Egis kapcsolattartói által szervezett rendezvények és kerekasztalbeszélgetések jelenléti íveinek nyilvántartása.

Az Egis által szervezett rendezvények és kerekasztal-beszélgetések jelenléti ívén szereplő adatok.

Az adatmegőrzési idő a rendezvény naptári évének az utolsó napjától számított 5 év.

Meghívók küldése az Egis által szervezett rendezvényekre és kerekasztalbeszélgetésekre. Az Egis által meghívni szándékozott érintettek kapcsolattartási adatai, az általuk megadott egyéb, részvétellel kapcsolatos adatok és elérhetőségek.
Patikai kereskedelmi megbeszélések tervezése, szervezése, eredményességük mérése, az Egis patikai kereskedelmi képviseletéhez szükséges partnernyilvántartás elkészítése és naprakészen tartása, kapcsolattartás az érintett szakemberekkel. Az érintett szakemberek adatai, valamint a gyógyszeripari tevékenység körében a jogszabályok, valamint a külső és belső szabályzatok által meghatározott információk. A patikalátogatások alkalmával a kereskedelmi képviselők az alábbi adatokat jegyzik fel: látogatás helye, időpontja, személyes tapasztalatok.
A Generikus Gyógyszeripar Egészségügyi Szakembereknek és az Egészségügyi Szervezeteknek Nyújtott Juttatások Közzétételéről szóló Transzparencia Kódex alapján az Egis weboldalán történő közzétételi kötelezettségek teljesítése.

A támogatások címzetti körének és összegének követése céljából a támogatásban részesülő egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezet adatati, külön rögzítve a weboldalon közzétételre kerülő adatok körét.

Juttatásokkal kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala az EFPIA Transzparencia Kódex, valamint Betegszervezetekkel való együttműködésre vonatkozó Kódex alapján.

Az átláthatósági kötelezettség körébe egyebek mellett az alábbi juttatások tartoznak:

·         regisztrációs díj,

·         úti és szállásköltség,

·         szolgáltatások díjai,

·         a szolgáltatási vagy tanácsadási szerződés alapján fizetett díjakban foglalt kapcsolódó kiadások.

 

HCPk esetén: az érintett neve, beosztása, azonosítója, főállásához kapcsolódó címe, a kifizetett juttatás összege és jogcíme, az érintett naptári év megjelölése.

 

HCOk, betegszervezetek képviselői, kapcsolattartói esetén: az érintett képviselő, kapcsolattartó neve és esetleges kapcsolattartási adatai.

Az Egis által szervezett szakmai rendezvényekre előadóként felkért

egészségügyi szakembereknek (HCPknek) az Egisre irányadó compliance szabályokról előadás tartása és a jelenlét nyilvántartása.

 

Az érintett (előadás résztvevő) egészségügyi szakemberek jelenléti íven rögzített adatai.

 

Az adatmegőrzési idő a rendezvény naptári évének az utolsó napjától számított 5 év.

Adattovábbítás történhez az Egis anyavállalata részére.

Az Egis a kizárólag munkaviszonnyal kapcsolatos adatokat általában a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig, az egyéb (pl. szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos) adatokat általában 5 évig kezeli.

Bővebben:

Egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek adatkezelése

Utolsó módosítás: 2020. november 12.

 

Beavatkozással nem járó vizsgálat („non-interventional trial”, „NIT”) elvégzéséhez és hatósági engedélyezéséhez szükséges vizsgálatvezetői személyes adatok kezelése. A koordináló vizsgálatvezető szakmai önéletrajza, a vizsgálatvezető vagy a koordináló vizsgálatvezető szándéknyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a vizsgálat engedélyezése esetén az általa megismert vizsgálati tervet annak előírásai és az engedélyező határozatban foglaltak szerint hajtja végre;  természetes személy vizsgálatvezetővel a NIT vizsgálatvezetői feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződésben szereplő adatok: a vizsgálatvezető neve, címe, adószáma, nyilvántartási száma, bankszámlaszáma. A vizsgálatvezető neve, munkahelyének címe, szakmai önéletrajza kerül továbbításra az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felé a NIT engedélyeztetési eljárásban.
Beavatkozással nem járó vizsgálat (NIT) elvégzéséhez és hatósági engedélyezéséhez szükséges vizsgálói személyes adatok kezelése. Természetes személy vizsgálóval a NIT vizsgálói feladatok ellátására kötött vizsgálói vállalkozási szerződésben szereplő adatok: a vizsgáló neve, címe, adószáma, nyilvántartási száma, bankszámlaszáma. A vizsgálatban résztvevő orvosok neve, munkahelyének / vállalkozásának /magánrendelőjének címe továbbításra kerül az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felé a NIT engedélyeztetési eljárásban.
A NIT engedélyezéséhez szükséges OGYÉI-ETT-TUKEB (Egészségügyi Tudományos Tanács-Tudományos Kutatásetikai Bizottság) állásfoglalás beszerzése. A vizsgálatban résztvevő orvosok neve, munkahelyének / vállalkozásának /magánrendelőjének címe kerül továbbításra az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felé.
(Anonimizált vizsgálati adatokat tartalmazó) beteg megfigyelési adatlapok orvosi hitelesítése. A vizsgáló orvos neve, pecsétszáma minden az orvos által a vizsgálatba bevont beteg adatlapján. A WeB2 Research Kft. adatfeldolgozóként tárhelyszolgáltatást biztosít.

Elektronikus adatbevitelű NIT esetén az elektronikus beteg adatlapokat (eCRF) kezelő programhoz való hozzáférés biztosítása.

 

A vizsgáló orvos neve, e-mail címe, pecsétszáma. A WeB2 Research Kft. adatfeldolgozóként tárhelyszolgáltatást biztosít.
NIT Master File: a vizsgálathoz szükséges főbb vizsgálói dokumentumok tárolása. A vizsgálóhelyi bejelentő lapon a természetes személy vizsgáló neve és címe (munkahely címe/magánrendelő címe/vállalkozás címe); a természetes személy vizsgálói vállalkozási szerződésében szereplő adatok: név, cím, adószám, nyilvántartási szám, bankszámlaszám.

Az Egis a fenti adatokat általában 5 évig kezeli.

Bővebben:

Beavatkozással nem járó vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelések

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

Orvostudományi célú adatkezelések – gyógyszerekkel, kozmetikumokkal, orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos mellékhatások/nemkívánatos események/ incidensek/ speciális szituációk fogadása, kivizsgálása, tudományos információs szolgálat működtetése, piackutatásba történő bevonás, az Egis által üzemeltetett honlapok és social media felületek monitorozása. 

Gyógyszerekkel kapcsolatos esetleges farmakovigilanciai nemkívánatos események/mellékhatások és speciális szituációk fogadása, értékelése, szükség szerinti utánkövetése, tárolása, továbbá szükség szerint bejelentése az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)/ nemzeti hatóságok és/ vagy továbbítása a szerződéses partnerek felé.

 A bejelentő által önkéntesen megadott adatok. Tipikusan: név, életkor, nem, használt gyógyszer neve, betegség, igénybe vett kezelések, vizsgálati eredmények, panaszok; ha a bejelentő nem a páciens, akkor a bejelentő nevét és elérhetőségét, valamint az általa kezelt páciens nevét, elérhetőségét, életkorát, nemét, gyógyszerszedésével kapcsolatos adatait, betegségét, igénybe vett kezeléseit, laboreredményeit, vizsgálati eredményeit, panaszait is kezeli az Egis.

 

Hatósági inspekció, vagy partneri audit során a hatóság, illetve az Egis partnere is hozzáfér az adatokhoz.

Adatmegőrzési idő: a termék forgalomba hozatali engedélyének lejártától számított 10 év.

Kozmetikai termékek esetleges nemkívánatos eseményeinek (a továbbiakban: kozmetovigilancia) fogadása, értékelése, szükség szerinti utánkövetése, tárolása és szükség szerint bejelentése nemzeti hatóságok és/vagy szerződéses partnerek felé.

A bejelentő által önkéntesen megadott adatok. Tipikusan: név, életkor, nem, használt gyógyszer neve, betegség, igénybe vett kezelések, vizsgálati eredmények, panaszok; ha a bejelentő nem a páciens, akkor a bejelentő nevét és elérhetőségét, valamint az általa kezelt páciens nevét, elérhetőségét, életkorát, nemét, gyógyszerszedésével kapcsolatos adatait, betegségét, igénybe vett kezeléseit, laboreredményeit, vizsgálati eredményeit, panaszait is kezeli az Egis. 

 

Hatósági inspekció, vagy partneri audit során a hatóság, illetve az Egis partnere is hozzáfér az adatokhoz. Adatmegőrzési idő: az utolsó kozmetikai terméktétel forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 év.

Orvostechnikai eszközök esetleges incidenseinek (orvostechnikai eszköz vigilancia) fogadása, értékelése, szükség szerinti utánkövetése, tárolása és szükség szerint bejelentése nemzeti hatóságok és/ vagy szerződéses partnerek felé.

A bejelentő által önkéntesen megadott adatok. Tipikusan: név, életkor, nem, használt gyógyszer neve, betegség, igénybe vett kezelések, vizsgálati eredmények, panaszok; ha a bejelentő nem a páciens, akkor a bejelentő nevét és elérhetőségét, valamint az általa kezelt páciens nevét, elérhetőségét, életkorát, nemét, gyógyszerszedésével kapcsolatos adatait, betegségét, igénybe vett kezeléseit, laboreredményeit, vizsgálati eredményeit, panaszait is kezeli az Egis.   Hatósági inspekció, vagy partneri audit során a hatóság, illetve az Egis partnere is hozzáfér az adatokhoz.

Adatmegőrzési idő: az utolsó eszköz forgalomba hozatalát követő 10 év, beültethető eszközök esetén 15 év.

Az Egis szerződéses partnerei, illetve a leányvállalatai részéről eljáró, a jelen tájékoztató 1-3. pontjaiban rögzített bejelentéseket fogadó személyek számára tartott vigilancia oktatások, és az oktatással kapcsolatos tesztek értékelése, tárolása.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, aláírt nyilatkozatok (az Egis oktatásának megfelelő eljárás elsajátításáról), teszteredmények.

Hatósági inspekció, vagy partneri audit során a hatóság, illetve az Egis partnere is hozzáfér az adatokhoz.

Adatmegőrzési idő: a vigilancia rendszer fennállási idejét követő 5 évig.

Tudományos információs szolgálat működtetése, ahol bárki (különösen: orvos, beteg) kérdezhet Egis készítményekkel kapcsolatban.

Kezelt adatok köre: a kérdésben, bejelentésben megadott adatok, különösen:

Kérdező/ bejelentő neve, elérhetősége, beteghez fűződő kapcsolata.

A válaszadás naptári évét követő 3 év.

Az Egis Tudományos információs szolgálatának az üzenetrögzítőjére érkező bejelentések kezelése.

Kezelt adatok köre: az érintett hangja, az általa megosztott információ, kérdés, adat, ilyen lehet különösen a neve, elérhetőségei, a használt termék neve, a bejelentésről rögzített feljegyzés.

Az érintettnek lehetősége van más kommunikációs formát választani (pl. a help@egis.hu-ra címzett elektronikus levél, vagy az Egis székhelyére címzett levél küldése), illetve munkaidőben telefonon is megkeresni az Egist (ebben az esetben nem lép működésbe az üzenetrögzítő készülék, nem készül felvétel).

Adatmegőrzési idő: A vigilancia érintettségű bejelentésről felvett formanyomtatvány a jelen tájékoztató vonatkozó pontjában rögzített adatmegőrzési ideig kerül megőrzésre, a hangfelvétel a formanyomtatvány felvételét követően 15 napon belül törlésre kerül.

Az Egis által szponzorált, az Egis termékeinek használatával, a betegek, orvosok szokásaival, attitűdjével kapcsolatos piackutatásba történő bevonással és részvétellel kapcsolatos adatkezelések.

Kezelt adatok köre: név, kapcsolattartási adatok (jellemzően e-mail cím, telefonszám), aláírt nyilatkozat (piackutatásban való részvételhez), továbbá a piackutatás során megosztott adatok, információk, melyek az érintettel kapcsolatba hozhatóak, esetlegesen egészségügyi adatok, egészségügyi kórtörténet, tapasztalat, amit megoszt.

Amennyiben online térben kerül lebonyolításra a piackutatás: a fentieken felül arckép, hang. Felelvétel esetén a felvételen rögzíttetek.

Adatmegőrzési idő: amennyiben az 1-3. pontban rögzített bejelentésre kerül sor, a jelen tájékoztató vonatkozó pontjaiban rögzített adatmegőrzési idő lesz irányadó.

A többi dokumentum esetén: a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év.

Az Egis által üzemeltetett, fenntartott honlapokon, illetve social media felületeken (Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn) érkező jelen tájékoztató 1-3. pontja szerinti bejelentések monitorozása, rögzítése szükség szerint utánkövetése.

A monitorozás alá tartozó oldalakon jelzést helyez el az Egis, melyben tájékoztatja az érintetteket, hogyan és hol tudnak bejelentést tenni.

 

Kezelt adatok köre: megosztott személyes adatok, tipikusan a név (felhasználónév), email cím, életkor, használt termék neve, betegsége, panaszok, ha a bejelentő nem a páciens, akkor a bejelentő nevét és elérhetőségét, valamint az általa megosztott adatokat kezeli az Egis.

 

A vigilancia tartalommal rendelkező bejegyzéseket, hozzászólásokat és üzeneteket képernyőfotó (printscreen) formájában rögzíti az Egis

Adatmegőrzési idő: a jelen tájékoztatóban rögzített terméktípusra irányadó adatmegőrzési idő lesz irányadó.

 

Bővebben:

Orvostudományi célú adatkezelések – gyógyszerekkel, kozmetikumokkal, orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos mellékhatások/nemkívánatos események/ incidensek/ speciális szituációk fogadása, kivizsgálása, tudományos információs szolgálat működtetése, piackutatásba történő bevonás, az Egis által üzemeltetett honlapok és social media felületek monitorozása

Utolsó módosítás: 2021. május 12.

 

Beléptetőrendszer működtetése: névre szóló belépőkártyák segítségével az Egis székhelyére, telephelyeire, fióktelepére, ezen belül az egyes épületekbe való belépés és kilépés időpontjának és helyének rögzítése.  

Egy esetlegesen felmerülő biztonsági probléma esetén (pl. lopás, betörés) az Egis ellenőrizheti az irodákba, egyéb helyiségbe való belépéseket. Ezen kívül bármely veszélyhelyzet (pl. tűzriadó) esetén az Egis ezen keresztül is tájékozódik az Egis területére belépett személyek aktuális tartózkodási helyéről. Alkalmi belépések esetén (vendégkártya használatával - a vendégkártya egy napra szól, az adott nap 18 órakor a kártyajogosultság törlésre kerül) az Egis a mozgásadatokat a távozástól számított 24 óra elteltével törli.  A belépéskor felvett adatot az Egis 1 hónapig őrzi. Rendszeres kártyahasználat esetén a mozgásadatokat az Egis 6 hónap elteltével, illetve a kártyajogosultság megszűnését követő 24 óra elteltével törli. A belépéskor felvett adatot az Egis a kártya letéti díj megtérítését követően 8 év elteltével törli. 

Biztonsági kamerarendszer működtetése vagyonvédelmi célból, valamint az élet és testi épség védelmének biztosítása céljából.  Az Egis székhelyére, telephelyeire, fióktelepére belépő, valamint a külön tájékoztatóban megjelölt területeken tartózkodó személyekről készült felvételek, a felvétel rögzítésének ideje, a felvételekből levonható következtetések. Adatmegőrzési idő: legfeljebb a felvétel készítésétől számított 30 nap. 
Gyógyszer-technológiai kamerarendszer működtetése a fogyasztók élete, testi épsége és egészsége védelmének biztosítása céljából.   Az Egis székhelyére, telephelyeire, fióktelepére belépő, valamint a külön tájékoztatóban megjelölt területeken tartózkodó személyekről készült felvételek, a felvétel rögzítésének ideje, a felvételekből levonható következtetések. Adatmegőrzési idő: legfeljebb a rögzítéstől számított 180 nap.
Alkoholszondás ellenőrzés vagyonvédelmi célból, valamint az élet és testi épség védelmének biztosítása céljából. 

Érintett személyek: az Egis székhelyére, telephelyeire, fióktelepére belépő személyek, az ellenőrzésben részt vevő közreműködő tanúk és a vizsgálatot végző személyek. Adatkör: az alkoholszondás ellenőrzés alá vont személy neve, születési ideje, aláírása, az alkoholszondás ellenőrzés megállapitásai, az alkoholszondás ellenőrzés, valamint – az ellenőrzés alá vont ezirányú kérelme esetén – a vérvizsgálat eredménye, a közreműködő tanúk neve, törzsszáma és aláírása, vizsgálatot végző neve és aláírása. Adatmegőrzési idő: 5 év. Negatív eredménnyel lezárt ellenőrzés esetén 1 év.

Csomagellenőrzésés, szekrényellenőrzés vagyonvédelmi célból, valamint az élet és testi épség védelmének biztosítása céljából. 

Érintett személyek: az Egis székhelyére, telephelyeire, fióktelepére belépő személyek, az ellenőrzésben részt vevő közreműködő tanú és az ellenőrzést végző személyek. Adatkör: az ellenőrzés alá vont személy neve, születési dátuma, valamint aláírása, az ellenőrzés megállapításai, az ellenőrzés során nyert megállapítások alapján foganatosított intézkedések, az érintettnek az ellenőrzéssel, valamint az annak eredménye alapján foganatosított intézkedésekkel kapcsolatos esetleges észrevétele(i), a közreműködő tanú neve, törzsszáma és aláírása, az ellenőrzést végző neve, munkaköre, azon szervezeti egység neve, ahol foglalkoztatják, valamint aláírása, emellett a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje (ideértve annak lezárását). Adatmegőrzési idő (eljárás hiányában): 5 év, illetve bűncselekmény esetén a büntethetőség elévüléséig. Negatív eredménnyel lezárt ellenőrzés esetén 1 év.

Áruszállítás céljából az Egis telephelyeire, fióktelepére belépő szállítmányozást végző tehergépjármű-vezetők adatainak rögzítése. 

Az Egis székhelyére, telephelyeire, fióktelepére belépő, az Egis részére szerződés teljesítése alapján szállítmányzást végző társaság által foglalkoztatott gépjárművezetők adatai.  Adatkör: a gépjáművezetők neve és a személyazonosságot igazoló igazolvány típusa és száma.

Adatmegőrzési idő: 1 év.

Bővebben: Biztonsági célú adatkezelések

Utolsó módosítás: 2022.06.07.

Korábbi verzió:  Biztonsági célú adatkezelések /20191001-20220606/

 

Promóciós anyagok és hírlevelek küldése postai úton, telefonon, emailben vagy SMS-ben. Például: papír alapú direkt marketing kampány, SMS alapú promóciós kampány, e-mailes hírlevél, marketing célú kapcsolattartás a látogatott orvosokkal és kulcsfontosságú véleményvezérekkel, egyéb szakemberekkel, Egis kiadványok (Bekopogtató, Lélekemelő) eljuttatása, Egis VIP Patika hírlevél küldése. Kezelt adatok köre: a címzett neve, születési ideje, mobiltelefonszáma, vezetékes telefonszáma, e-mail címe, munkahelye, beosztása, lakcíme. A hírlevelek szerkesztését, illetve a kiküldésükkel kapcsolatos technikai feladatokat és segítségnyújtást az Egis szerződő partnerei, mint adatfeldolgozók végezhetik.
Szakmai célú kapcsolattartás a hatósági döntéshozókkal, döntés-előkészítőkkel (személyesen, telefonon, e-mailen). Hatósági döntéshozók és döntéselőkészítők neve, mobiltelefonszáma, vezetékes telefonszáma, e-mail címe, munkahelye, beosztása.
Az orvosok tudományos képzése céljából támogatás nyújtása, az orvosok részére szakmai kongresszusokon való részvétel céljából.

Támogatás által érintett orvosok neve, pecsétszáma, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, munkahely neve és címe, beosztása, végzettsége/szakképzettsége, nyelvtudása, szakmai társasági tagsága, továbbképzési központ, melynek tagja. Az adatokból az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felé jelentés készülhet. 

Egyéni vállalkozókkal kötött előadói, cikkírási és tanácsadási (un. Advisory Board) szerződések kezelése. Előadói, cikkírással kapcsolatos, valamint tanácsadási (ún. Advisory Board) szerződéses partner egyéni vállalkozók telefonszáma, e-mail címe, az előadói szerződésben rögzített egyéb adatok (pl. az érintett szakterülete). A szerződéseket tároló IT eszközöket a következő társaságok üzemeltetik adatfeldolgozóként: SAP Hungary Kft., EasyCon Tanácsadó Kft., DXC Technology Enterprice Services Kft., Itelligence Hungary Informatikai Kft.
Rendezvények bejelentése az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) felé. A jogszabályban előírt transzparencia (átláthatósági) követelményeknek való megfelelés céljából. Például: Egis által szervezett rendezvény, CNS (Central Nervous System) klub, hospital meeting (kórházi helyszínen tartott rendezvény orvosok számára), roundtable (rendezvény külső helyszínen az orvosok számára) - a rendezvényen résztvevők (egészségügyi szakemberek, orvosok) neve. Az adatokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapra töltik fel (előzetes jelentés) www.ogyei.gov.hu.
Rendezvényeken való jelenlét igazolása a jogszabályban előírt transzparencia (átláthatósági) követelményeknek való megfelelés céljából. Igazolása a rendezvényen résztvevő személyek (egészségügyi szakemberek, orvosok) neve, pecsétszáma, munkahelye, rendezvény neve, a rendezvénnyel kapcsolatban eszközölt támogatások összege, továbbá a rendezvény támogatójának a neve. Az Egis az adatokat az OGYÉI részére kérésre továbbítja.
Regisztráció szakmai weboldalon (www.szakmai.nyugodtlelekkel.hu). A szakmai weboldalon regisztráló személy neve, pecsétszáma vagy nyilvántartási száma, e-mail címe. Az adatok gyűjtését és a weboldal fejlesztését adatfeldolgozóként a Square Lime Solutions Kft. végzi (1037 Budapest, Mátyáshegyi köz 9.; office@squarelime.hu).
Hatósági kapcsolatok nyilvántartása. Un. stakeholder mapping (market access) - hatósági kapcsolattartók (angolul: „stakeholder”) kapcsolattartók neve, pozíciója, vezetékes vagy mobil telefonszáma, e-mail címe.
Klinikai vizsgálatokhoz centrumok és vizsgálók ajánlása az Egis Orvostudományi Igazgatósága részére. Ajánlások által érintett vizsgálók neve, pozíciója, vezetékes és mobil telefonszáma, e-mail címe.
A biológiai hatóanyagot tartalmazó (biohasonló – azaz törzskönyvezett biológiai hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek másolatai) termékek esetén edukációs anyagok átadása a beteget kezelő szakorvos részére, és ennek az OGYÉI felé történő igazolása. A beteget kezelő szakorvosok (akik részére az edukációs anyagok átadásra kerülnek) neve, munkahelyük megnevezése, aláírása. Az adatokat az Egis az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) részére továbbítja.
A www.egismed.hu honlapon regisztrált szakemberek (orvosok) regisztrációja és felhasználási jogosultságának azonosítása. Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, foglalkozás (egészségügyi szakdolgozó, orvos, gyógyszerész), pecsétszám/nyilvántartási szám, szakterület (opcionális), nem, felhasználói név, jelszó. Akkreditált Továbbképző tesztekkel kapcsolatban: sikeres vizsga ténye, továbbképzési pontszám. A felhasználói jogosultság alapján a weboldalon keresztül az Egis szakmai anyagokat tud eljuttatni és Akkreditált Továbbképző tesztek kitöltését (orvos edukáció - orvosi online (tovább)képzés szervezése és támogatása) tudja lehetővé tenni. A regisztrációval kapcsolatos technikai feladatokat és segítségnyújtást a Promenade Publishing House Kft. mint adatfeldolgozó végzi. A weboldalon keresztül tett sikeres vizsgáról az Egis értesítést küld a www.oftex.hu / www.gyoftex.hu oldalra. Az adatkezelés részletes feltételeit a www.egismed.hu honlapon található adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az adatokat az Egis általában az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a kapcsolattartáshoz szükséges ideig őrzi. Rendezvények esetén az adatmegőrzési idő 1 év, szerződések esetén és biohasonló termékek esetén 5 év.

Egyes harmadik felek hírleveleket küldhetnek természetes személyek részére promóciós célból. A hírlevelek tartalmazhatnak Egis tartalmakat (pl. szakmai cikkek, videointerjúk, kongresszusi beszámolók, vizsgálatok összefoglalója, Egis termékek). A hírlevelek címzettjeinek listáját azonban önálló adatkezelőként az adott harmadik fél állítja össze, és ő is küldi ki a hírleveleket. Az Egis ezzel az adatkezeléssel kapcsolatban nem gyakorol ellenőrzést, személyes adatokat nem ismer meg, és az adatkezelés feltételeire az adott harmadik fél adatkezelési tájékoztatója irányadó.

Bővebben:

Marketing célú, szakmai célú kommunikáció - adatkezelések

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

 

Vevői reklamációk kezelése (gyógyszer, orvostechnikai eszköz).

A bejelentő által önkéntesen megadott adatok.

A bejelentő jellemzően gyógyszertár, nagykereskedő, Egis leányvállalat vagy kereskedelmi képviselet, illetve szerződéses partner, ritkább esetben maga a páciens.

A reklamáció kezeléshez az Egis minden esetben bekéri a termék nevét, gyártási számát és a probléma leírását.

A reklamáció benyújtása és kezelése során az Egis tudomására juthat a páciens neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, betegsége, általa szedett gyógyszerek neve, egészségi állapotára vonatkozó információk, igénybe vett kezelések, laboreredmények, vizsgálati eredmények, életvitelére vonatkozó információk.

Ha a bejelentő nem a páciens, akkor a fenti adatokon túl a bejelentő nevét és elérhetőségét is kezeli az Egis. 

Az Egis által forgalmazott készítményekkel kapcsolatos igényeket (pl. panaszok, kártérítési követelések) a vonatkozó személyes adatokkal és a kapcsolódó egészségügyi adatokkal a készítményt szállító és/vagy gyártó társaság részére továbbítja annak érdekében, hogy a szállítót, és/vagy a gyártót az adott igényről tájékoztassa, és szükség esetén bevonja az igényérvényesítésbe.

Személyes adatok (az érintett, illetve jogi képviselőjének azonosító adatai és kapcsolattartási adatai).

Egészségügyi adatok (az érintett orvosi dokumentációja).

A személyes adatok a reklamáció lezárásától számított 1 év után, illetve az Egis által forgalmazott készítményekkel kapcsolatos igények elévülési idejének végéig, vagy az igénnyel kapcsolatos vitarendezési eljárás lezárultáig törlésre kerülnek.

Ezt követően az Egis kizárólag az érintett személyekhez nem kapcsolható, anonimizált adatokat őriz meg a reklamációk kapcsán. A kapcsolódó rendszert (Catsweb) a CNW Rendszerintegrációs Zrt. üzemelteti.

Bővebben:

Vevő minőségi reklamációkkal kapcsolatos személyes adat kezelés

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

Az Egis az általa meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatait, többek között a https://jobs.servier.com/egis/?locale=hu_HU karrieroldalon meghirdetett álláshelyekre jelentkező Pályázók adatait az alábbi célokból kezeli.

A Pályázók személyes adatainak kezelése az Egis által meghirdetett álláshely betöltése (toborzás) céljából. 

A Pályázó által a Pályázatban megadott adatok, különösen: neve, kapcsolattartási adatai (cím, telefonszám, e-mail cím, adott esetben LinkedIn elérhetőség, saját szakmai honlap címe), önéletrajz és motivációs levél tartalma, önéletrajzhoz mellékelt profilkép (fotó), idegen-nyelv ismeret, korábbi tapasztalatra, munkahely(ek)re, képzettségre, képességre, tanulmányokra vonatkozó adatok, preferált szakterület, referenciák, esetlegesen elvárt havi fizetés, önkéntesen megadott személyes adatok, pl. születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, bármilyen egyéb dokumentum az önéletrajzon és motivációs levélen kívül.

 

Az adatmegőrzési idő a Pályázóval történt utolsó kapcsolatfelvételtől  számított 2 év.

A Pályázó önéletrajzának és álláspályázati anyagainak, valamint kompetencia vizsgálattal összefüggő anyagainak megőrzése abból a célból, hogy az Egis a Pályázót a jövőben (például egy későbbi üresedés vagy a szakmai előéletéhez – profiljába - illő más nyitott pozíció esetén) állásajánlattal közvetlenül megkereshesse. 

 

A Pályázótól eredetileg felvett adatok köre.

 

Az adatmegőrzési idő a Pályázó hozzájárulásának visszavonásától vagy tiltakozásának hiányában a a Pályázóval történt utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év.

 

A Karrier oldaltól eltérő platformon érkező álláspályázatok esetén a Pályázóval történő kapcsolatfelvétel abból a célból, hogy tájékoztassuk, hogy az álláspályázatot a SERVIER MONDE Karrier oldalon tudja az Egis fogadni.  

 

A Pályázó által megadott adatok közül az Egis kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges elérhetőséget kezeli (pl. telefonszám, e-mail cím), melyeket a kapcsolatfelvételt követően töröl. 

 

A Pályázó megpályázott munkakörre való szakmai alkalmasságának felmérése az álláspályázatok áttekintését követően, a megpályázott munkakör jellege szerint. 

Az online felületen/ tesztlapokban/ személyes megfigyelés során (személyes interjú, assessment center során) feltett kérdések kizárólag a meghirdetett munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges kompetenciák vizsgálatára irányulnak. A vizsgálat elvégzését az Egis által felkért szakember vagy az Egis saját állományú szakembere végzi, a Pályázó által kitöltött tesztlapokban/ online felület/személyes megfigyelés során megadott válaszok kiértékelésével. A vizsgálat kiértékelésében partnerek vesznek részt Az aktuális lista bármikor bekérhető hr@egis.hu mail címen.

 

Adatmegőrzés: a Pályázóval történt utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év.

 

A Pályázó által megjelölt Referencia személyek a Pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatainak kezelése, valamint a Referencia személyek által a Pályázóval kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk kezelése. 

A Pályázótól eredetileg felvett adatok köre, a Pályázó által megjelölt Referencia személy neve, beosztása, kapcsolattartási adatai.

 

A referencia személy(ek) által a Pályázóval kapcsolatban az Egis rendelkezésére bocsátott információk.

 

Adatmegőrzés: a Pályázóval történt utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év.

Az Egisbe felvételt nyert (kiválasztott) Pályázó által az álláspályázatában megadott e-mail cím kezelése abból a célból, hogy a Pályázót tájékoztatni tudjuk a felvételi eljárásról, a további teendőkről és a szükséges munkaügyi dokumentumok, bejelentések előkészítésének menetéről. 

A Pályázatban megosztott mail cím.

 

Adatmegőrzés: a Pályázóval történt utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év.

 

A Pályázó álláspályázataihoz és az abban foglalt személyes adataihoz az Egis szervezetén belül az érintett álláspályázat szerinti terület illetékese (aki a kiválasztást végzi) és az Egis Humánerőforrás és kommunikációs igazgatóságának illetékes munkavállalói férhetnek hozzá az adatkezelés időtartama alatt. A karrieroldalt a SERVIER MONDE üzemelteti. A karrieroldalon történő adatkezelésekről az ott elérhető adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást.

Bővebben: 
Az Egis által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatainak kezelése

Utolsó módosítás: 2022.12.22

Korábbi verzió: Az Egis által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatainak kezelése   /20210304-20221222/ 

 

 

Klinikai vizsgálat elvégzéséhez és hatósági engedélyezéséhez szükséges vizsgálatvezetői és társvizsgálói személyes adatok kezelése.

A koordináló vizsgálatvezető és társvizsgálók szakmai önéletrajza és/vagy a szakképzettségüket bizonyító más megfelelő dokumentum;

a vizsgálatvezető vagy a koordináló vizsgálatvezető szándéknyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a vizsgálat engedélyezése esetén az általa megismert vizsgálati tervet annak előírásai és az engedélyező határozatban foglaltak szerint hajtja végre. Továbbá: a vizsgálati protokollban szereplő adatok - a vizsgálatvezető neve, elérhetősége. Adatmegőrzési idő: a vizsgálat archiválását követő 25 év vagy a termék forgalmazásának megszűnését követő 5 év (amelyik hosszabb). A vizsgálatvezetők és a társvizsgálók szakmai önéletrajza és/vagy a szakképzettségüket bizonyító más megfelelő dokumentum a hatóságok számára elérhető. 

(Anonimizált vizsgálati adatokat tartalmazó) beteg megfigyelési adatlapok hitelesítése. A vizsgálatvezető vagy társvizsgálók neve, aláírása, esetlegesen pecsétszáma minden vizsgálatba bevont beteg adatlapján. Adatmegőrzési idő: a vizsgálat archiválását követő 25 év vagy a termék forgalmazásának megszűnését követő 5 év (amelyik hosszabb).
Klinikai vizsgálat monitorozása – a vizsgálati dokumentumok helyszíni ellenőrzése. A vizsgálatban részt vevő alanyok (érintettek) egészségügyi adatai, valamint egyéb személyes adatai: az érintett neve, aláírása, kontaktálásához és beazonosításához szükséges adatai, a vizsgálat elvégzéséhez, a vizsgálat biztonságosságának megítéléséhez és a vizsgálat eredményeinek megalkotásához szükséges egészségügyi adatok. Az adatkezelés a dokumentumok helyszíni ellenőrzése által megkövetelt időtartamhoz igazodik.

Bővebben:

Klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelések

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

 

Az orvostechnikai eszközök klinikai teljesítőképesség értékelő vizsgálataihoz szükséges (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet - OGYÉI) hatósági engedély és (Egészségügyi Tudományos Tanács-Tudományos Kutatásetikai Bizottság- ETT -TUKEB) etikai bizottsági állásfoglalás  beszerzése.

Érintett személyek:

a vizsgálati helyek vizsgálatvezetői, társvizsgálói és a koordináló vizsgálatvezető.

Adatkör:

a koordináló vizsgálatvezető és a vizsgálati helyek vizsgálóinak szakmai önéletrajza és/vagy a szakképzettségüket bizonyító más megfelelő dokumentum;

a vizsgálatvezető vagy a koordináló vizsgálatvezető szándéknyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a vizsgálat engedélyezése esetén az általa megismert vizsgálati tervet annak előírásai és az engedélyező határozatban foglaltak szerint hajtja végre.

Adatmegőrzési idő: a vizsgálat archiválását követő 25 év vagy a termék forgalmazásának megszűnését követő 5 év (amelyik hosszabb).

Az orvostechnikai eszközök klinikai teljesítőképesség értékelő vizsgálatok elvégzésére kötött szerződésekhez szükséges vizsgálói személyzet (vizsgálatvezető, társvizsgáló, vizsgálati koordinátor, vizsgálati nővér) személyes adatainak kezelése. 

A vizsgálói személyzettel  (vizsgálatvezető, társvizsgáló, vizsgálati koordinátor, vizsgálati nővér) vagy az érintett által képviselt vállalkozással az orvostechnikai eszközök klinikai teljesítőképesség értékelő vizsgálat vizsgálói feladatainak ellátására kötött vizsgálói vállalkozási szerződésben szereplő adatok: a vizsgáló neve, címe, adószáma/adóazonosító jele, nyilvántartási száma, bankszámlaszáma, vállalkozással kötött szerződés esetén a képviselő kapcsolattartási adatai, valamint a vállalkozás cégadatai és számlázási adatai.
Álnevesített vizsgálati adatokat tartalmazó elektronikus beteg megfigyelési adatlapok (CRF, Case Report Form) begyűjtése.

A vizsgálatban részt vevő alanyok (érintettek) álnevesített egészségügyi adatai, valamint a vizsgálattal kapcsolatos, annak lefolytatásához szükséges egyéb személyes adatai, melyek a vizsgálat elvégzéséhez, a vizsgálat biztonságosságának megítéléséhez és a vizsgálat eredményeinek megalkotásához szükségesek (ideértve különösen: demográfia adatok, kísérő betegségek, gyógyszerek, laboratóriumi eredmények, gyógyszermellékhatás).

Adatmegőrzési idő: a vizsgálat archiválását követő 25 év vagy a termék forgalmazásának megszűnését követő 5 év (amelyik hosszabb).

Elektronikus adatbevitelű orvostechnikai eszközök klinikai teljesítőképesség értékelő vizsgálat esetén az elektronikus beteg megfigyelési adatlapokat kezelő programhoz való hozzáférés biztosítása.

A vizsgáló orvos, vagy a vizsgálatvezető által felhatalmazott személy neve, e-mail címe.

Adatmegőrzési idő: 10 év.

Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának monitorozása – a vizsgálati dokumentumok helyszíni ellenőrzése. A vizsgálatban részt vevő alanyok (érintettek) egészségügyi adatai, valamint egyéb személyes adatai: az érintett neve, betegtájékoztató és beleegyező dokumentum aláírása, kontaktálásához és beazonosításához szükséges adatai, a vizsgálat elvégzéséhez, a vizsgálat biztonságosságának megítéléséhez és a vizsgálat eredményeinek megalkotásához szükséges egészségügyi adatok.
Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálati jelentésének készítése.

A vizsgálatban részt vett alanyok (érintettek) egészségügyi adatai, amelyek az elektronikus beteg megfigyelési adatlapokban a vizsgálat elvégzésének céljából összegyűjtésre kerültek.

Adatmegőrzési idő: a vizsgálat archiválását követő 25 év vagy a termék forgalmazásának megszűnését követő 5 év (amelyik hosszabb).

Bővebben:

Orvostechnikai eszközök teljesítőképesség értékelő vizsgálataival kapcsolatos adatkezelések

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

 

Az Egisből nyugdíjba vonult munkavállalókról ún. „nyugdíjas lista” készítése abból a célból, hogy a listán szereplő személyeket az Egis postai úton meghívó küldésével, vagy telefonon értesíteni tudja az Egis által szervezett rendezvényekről, programokról (pl. Klub nap, Karácsonyi műsor, Nyugdíjas kirándulás, stb.). Az érintett neve, levelezési címe, vagy lakcíme (település, irányítószám, utca/házszám), mobil elérhetősége, vezetékes telefonszáma.
Az 1. pontban hivatkozott rendezvények megörökítése és ezen keresztül az emlékezet megőrzése céljából készült felvételek, illetve videók felhasználása. Az Egis belső és külső kommunikációs osztályai, vagy megbízottaik által készített fotók és videók felhasználása (pl. Egis vagy partnerei által szervezett rendezvények látogatása során).
Egyéb, az 1. pontban nem említett eseményekről hírlevél küldése postai úton, vagy emailben. Az érintett neve, levelezési címe, vagy lakcíme (település, irányítószám, utca/házszám), e-mail cím.
Az Egis által nyújtott támogatást kérő megkeresések ügyvitele, válaszadás az érintettek részére, a támogatás elbírálása. Az érintett neve, levelezési címe vagy lakcíme, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, e-mail cím, nyugdíjas szelvény (mely tartalmazza az érintett nevét, a lakcímét és a részére folyósított nyugdíj összegét), továbbá a támogatás igényléséhez szükséges igazolásokat (pl. gyógyszerszámla, orvosi lelet, kezelés díja, egészségügyi adatok).
Az Egis üdülőinek igénybevételével kapcsolatos jelentkezések ügyvitele, válaszadás az érintettek részére, a jelentkezés elbírálása. Név, születési idő, adóazonosító jel, közeli hozzátartozó minőség. Az érintett jelenti be az űrlapon a közeli hozzátartozó/ külsős személy jelentkezését is, a fent hivatkozott adatok feltüntetésével. Ezzel kapcsolatban az Egis feltételezi, hogy az érintett az adatkezelésről megfelelően tájékoztatta közeli hozzátartozót / külsős személyt, mielőtt átadja az adatait az Egis számára.

Bővebben:

Az Egisből nyugdíjba vonult, volt munkavállalókra vonatkozó adatkezelések

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

 

Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződés teljesítése (napi szintű végrehajtása) és a szerződéssel kapcsolatos jogok gyakorlása céljából.

A szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésbe bevont személyek neve, kapcsolattartási adatai és a szerződéssel kapcsolatos bármilyen, személyes adatot tartalmazó kommunikáció (pl. a kapcsolattartó személytől, vagy bármely, a partner oldalán eljáró természetes személytől érkező kommunikáció).

Adatmegőrzési idő: a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év.

Szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe bevont személyek adatainak kezelése a szerződéssel összefüggő megfelelési kérdéssel vagy a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bármilyen egyéb teendő céljából, ideértve a szerződéses jogok biztosítása érdekében szükséges jogorvoslatok keresését.

A szerződéses partnerek kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe bevont személyek neve, kapcsolattartási adatai és a szerződéssel kapcsolatos bármilyen, személyes adatot tartalmazó kommunikáció (pl. a kapcsolattartó személytől, vagy bármely, a partner oldalán eljáró természetes személytől érkező kommunikáció).

Adatmegőrzési idő: a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év.

Az Egis beszerzései során az Egis részére szolgáltatást nyújtó, vagy a kapcsolódó beszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevő szervezetek teljesítésbe bevonni kívánt vagy a teljesítésben részt vevő munkatársai, valamint iskolaszövetkezeten keresztül közvetített diákok szakmai alkalmasságának felmérése.

Az érintett által megosztott személyes adatok (pl. név, képzettségre, szakmai háttérre vonatkozó információk, szakmai tapasztalatok, az érintett által esetlegesen bemutatott önéletrajzban, vagy szakmai alkalmasságot igazoló okiratban feltüntetett személyes adatok).

Adatmegőrzési idő: nem nyertes pályázatok esetén a pályázat lezárását követő 5 évig, nyertes pályázók esetén a kiválasztott partnerrel létrejött szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 évig.

Az Egis részére az Egis területén szolgáltatást nyújtó külső szerződéses partnerek által a teljesítésbe bevont személyek, valamint az iskolaszövetkezet által közvetített diákok jelenlétének (és ezáltal szerződés szerinti teljesítésének) ellenőrzése az Egis által biztosított, névre szóló belépőkártya által rögzített adatok segítségével.

A névre szóló belépőkártyával összefüggő mozgásadatok (belépés/kilépés időpontja, helye), valamint a belépő személy neve, a szervezeti egység megnevezése, ahol az Egis területén munkát végez, továbbá a foglalkoztatását ellátó társaság neve.

Adatmegőrzési idő: a szerződéses partnerrel fennálló jogviszony megszűnésétől számított 5 év.

Bővebben:

Szerződéses partnerekre és beszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevőkre vonatkozó adatkezelés

Ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Ha az adatkezelés időtartamaként az Egis igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (Ptk. 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított egyéves - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)).

Az úgynevezett „számviteli bizonylatokat” – például amik a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, vagy az Egis és szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. egy szerződésben, megrendelésben), a könyvelést alátámasztó iratokban vagy a kiállított számlán szerepelnek – az Egis köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) alapján megőrizni. A Számviteli Törvényben meghatározott 8 éves adatmegőrzési idő onnantól számítandó, hogy az adott évben felmerült egy, az adathoz kapcsolódó könyvelési tétel vagy a beszámoló/könyvelés bármilyen módon az adott adatra támaszkodott. A gyakorlatban: ha az adat olyan szerződésben szerepel, amely alapján több teljesítés történik (pl. egy szerződés alatt több tanácsadást nyújtanak), minden egyes teljesítéstől külön számítandó a 8 év, mert az egyes teljesítésekről külön készül számla, ami alapján könyvelik az adott ügyletet. Ha az adat olyan szerződésben szerepel, ami például egy dolog adásvételéről szól (megtörténik az átadás, és a teljesítéssel megszűnik a szerződés), akkor a szerződés és a számla alapján lekönyvelik az ügyletet az adott évben, és onnan kezdődik az említett 8 év. 

Utolsó módosítás: 2019. október 1.

Az érintettek jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek összefoglalója

Az adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen az Adatkezelési Tájékoztató és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).

Átlátható tájékoztatás. Az érintettek jogosultak tájékoztatásra tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően arról, hogy az Egis hogyan kezeli személyes adataikat, és mik a kapcsolódó jogaik. Az Adatkezelési Tájékoztató célja ez a tájékoztatás.

Hozzáférés. Az érintettek jogosultak hozzáférni személyes adataikhoz. Ennek célja, hogy az érintettek tisztában legyen azzal, és ellenőrizhessék, hogy az Egis személyes adataikat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban használja fel.

A helyesbítéshez való jog. Az érintettek jogosultak a pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítésére.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).  Ez a jog lehetővé teszi az érintettek számára, hogy töröltessék vagy eltávolíttassák személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok az Egis számára azok további használatára. Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az érintettek kérhetik adataik további kezelésének „blokkolását” vagy korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén az Egis továbbra is tárolhatja az adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat.

Adathordozhatósághoz való jog. Az érintettek jogosultak a személyes adataikat megkapni és saját céljukra más szolgáltatásokkal összefüggésben vagy társaságok kezelésében újra felhasználni. Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.

Tiltakozás az adatkezelés ellen. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ebben az esetben az Egis a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Egis bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és bírósághoz fordulás joga. Az érintettek jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni személyes adataik Egis általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,  postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Egis-szel szembeni eljárást az Egis tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A bíróságok listáját lásd: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

Határidők. Az Egis indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Egis a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Bővebben:

Az érintettek adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei

Utolsó módosítás: 2020. október 5.

1.1              Az adatvédelmi incidensek és adatvédelmi nyilvántartás kezelésének IT támogatása

Ennek keretében rendszeres önellenőrzések folytatása, amelynek során az Egis ellenőrzi, hogy IT rendszerének működése és az irányadó vállalati előírások megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. Az önellenőrzés keretében a megfelelőség felülvizsgálatán kívül az Egis a technológiai ellenálló képességet is teszteli (IT biztonsági felülvizsgálat). Az Egis rendszeresen elemzi az IT rendszerekben feldolgozott és tárolt adatok nyilvántartását (IT biztonsági vagyonleltár), és az azokat fenyegető IT biztonsági kockázatokat.  

1.2              Azonosítási rendszerek

Az Egis IT rendszerei felhasználóinak azonosítása, és a hozzáférési jogosultságok felügyelete. Az Egis központi címtár rendszert, továbbá elektronikus aláírásokat (azonosításra, aláírásra, titkosításra) alkalmaz a felhasználói jogosultságok ellenőrzése érdekében, Az Egis emellett elosztott jogosultságkezelést (az egyes rendszerekhez/rendszercsoportokhoz kapcsolódó jogosultságok beállítására különböző személyek jogosultak), jelszó-menedzsmentet (minimális jelszó-komplexitás és jelszó-cserék előírása és kikényszerítése), több-faktoros azonosítást (több azonosító komponens használata, nem csak a felhasználói név és jelszó) használ, továbbá nyilvános kulcsú infrastruktúrát (PKI) alkalmaz gépi aláírások kezelése során (machine certificate). Az Egis ennek segítségével biztosítja, hogy a hálózatán csak az ismert és nyilvántartásba vett számítógépek tudjanak kommunikálni.

1.3              Ártó programok elleni védelem

Az Egis többszintű, több technológián és gyártón alapuló heterogén védelmi rendszert üzemeltet az általánosan elterjedt ártó programok (bot, malware, spyware,) ellen a kliens és szerver számítógépeken, hálózati eszközökön, tartalomszűrőkön. Az Egis emellett az internetről letöltött állományok és e-mail mellékletek vonatkozásában homokozó (sandboxing) technológiát alkalmaz (az alkalmazások biztonságos futtatókörnyezetben történő alkalmazása) a még ismeretlen (0 day) és fejlett (Advanced Persistent Threat – APT) fenyegetések ellen.

1.4              Biztonsági események kezelése

Az Egis a rendszerek és alkalmazások technikai naplóit gyűjti és tárolja, adatbiztonsági, adatvédelmi vagy IT biztonsági esemény esetén ezek alapján pedig képes rekonstruálni az eseményeket és bizonyítékot szolgáltatni egy esetleges vizsgálat esetén. Az Egis az IT biztonsági rendszerek állapotát és statisztikáit folyamatosan figyelemmel kíséri.

1.5              Felhasználók támogatása és oktatása

Az Egis a vállalati felhasználók informatikai és adatbiztonsági felkészültségét az alábbi módszerekkel támogatja: IT biztonsági tudatosítási program, kommunikációs és oktatási elemekkel, dedikált al-oldal a vállalati intraneten, rendszeres ismeretterjesztő előadások, valamint elektronikus tananyag.

1.6              Hálózatbiztonság

A hálózati kapcsolatokat az Egis többszintű, állapottartó tűzfal rendszerrel felügyeli és szabályozza. Az Egis a hálózati forgalmat automatikus behatolás érzékelő és gátló rendszerek (IDS/IPS) folyamatosan elemzi és értékeli. Az Egis a telephelyein használt vezeték nélküli hálózatokat központilag felügyeli, így a vezeték nélküli hozzáférés szabályozott és ellenőrzött, emellett a vezeték nélküli adatforgalmat erős kriptográfiai eljárással titkosítja. Az IT rendszerek és a kommunikáció magas fokú biztonságának biztosítása érdekében az Egis a telephelyek hálózatait titkosított adatcsatornákkal kapcsolja össze (VPN).

1.7              Külső partnerek adatkezelése

Az Egis az IT szolgáltatókkal történő kapcsolattartást és információáramlást szabályozza, valamint minden szolgáltatóval és partnerrel titoktartási megállapodást köt.

1.8              Mobil rendszerek védelme

Az Egis a vállalati mobileszközöket nyilvántartja, a vállalati rendszerekhez biztonságos hozzáférési csatornát, valamint az ártó programok és hálózati támadások elleni védelmet biztosít.

1.9              Sérülékenység menedzsment

Az Egis rendszeresen felméri, elemzi és értékeli az IT biztonsági sérülékenységeket, és ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Egis rendszeresen telepít biztonsági frissítéseket a vállalati számítógépekre és eszközökre.

1.10           Tartalomszűrés

1.10.1       E-mail tartalomszűrés

Az Egis többszintű, többféle technológián alapuló automatizált rendszert alkalmaz a kéretlen (spam), a megtévesztő (phising) és az ártó kódot (malware) tartalmazó elektronikus levelek kiszűrésére, valamint védelmi eljárásokat alkalmaz a speciális, protokoll-alapú (alacsony szintű technológiai) támadások kivédésére. Ahol lehetséges, az Egis törekszik megbízható és biztonságos levelezési csatorna kialakítására a küldő felek azonosítására szolgáló technológiák és kriptográfiai eljárások alkalmazásával.

1.10.2       Web tartalomszűrés

Az Egis – az irányadó adatkezelési tájékoztatóban és IT szabályzatban írtakkal összhangban – szigorúan felügyeli az internet hozzáférést és a böngészési tevékenységet. Az Egis automatizált rendszert használ a nem biztonságos oldalakhoz történő hozzáférések blokkolására, valamint védelmi eljárásokat alkalmaz a speciális, protokoll-alapú (alacsony szintű technológiai) támadások kivédésére.

Ahol lehetséges, az Egis biztonságos böngészési csatornát biztosít az internetes erőforrások azonosítására és a velük történő kommunikációra naprakész technológiák és kriptográfiai eljárások alkalmazásával.

Az internetről letöltött tartalmakat automatikus rendszerek ellenőrzik az internetről letölthető ártó programok (malware) elleni védelem biztosítása érdekében.

1.11           Végpont (pl. számítógépek vagy más eszközök, kiszolgálók) védelem

Az Egis tűzfalat, valamint behatolás érzékelő és - gátló rendszereket (IDS/IPS) alkalmaz a végponti eszközök hálózati kapcsolatának védelmére. Az Egis minden arra alkalmas számítógépet és egyéb végponti eszközt ellát ártó programok elleni védelemmel, folyamatos, hozzáférés alapú (on-access), valamint rendszeres, teljes gépre vonatkozó ellenőrzések alkalmazásával.

1.12           Adathordozók védelme    

Az Egis nyilvántartást vezet a használt adathordozókról, és használatuk során titkosítási eljárásokat alkalmaz.

1.13           Az iratok és adatok fizikai védelme

Ami az adatok, valamint az elektronikus és papíralapú iratok fizikai védelmét illeti, ezzel kapcsolatban az Egis zárható szerverszobákkal, továbbá naprakész iratkezelési szabályzattal rendelkezik, amely előírja a papíralapú iratok zárható szekrényben történő tárolását, és a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek általi kizárólagos hozzáférhetőségét.

1.14           Az Egis IT Igazgatóságának tevékenysége

Az Egis IT Igazgatósága a fenti intézkedésekkel összefüggésben általános IT szolgáltatásokat végez. Ilyen szolgáltatás különösen: a munkaeszközként használt IT eszközök nyilvántartása, az IT-vel kapcsolatos igények kezelése, hibák lokalizálása és elhárítása, az IT rendszer hitelesítése, az IT rendszer teljesítményének javítása, védelme, fejlesztése, tesztelése, IT problémák rekonstruálása, általános kapcsolattartás az IT szolgáltatást igénybe vevővel, adott esetben segítségnyújtás távoli elérés útján. Ide tartoznak még az Egis IT Igazgatósága által végzett (a hibajelentéseket) megelőző javítások, valamint az incidensek felderítése és megelőzése. Például: vírusos e-maileket küldő tartomány vagy szerver kizárása a levelező-rendszerből fejléc-információk alapján. Az Egis IT Igazgatósága az internet böngészéssel kapcsolatban is végez hibaelhárítást, javítja a böngészés teljesítményét, és felderíti a böngészéssel kapcsolatos incidenseket.

A fenti tevékenységek során, a GDPR „Adatbiztonság” szakaszának való megfelelés érdekében az Egis IT Igazgatósága a szükséges mértékben személyes adatokhoz fér hozzá.

 Utolsó módosítás: 2019. október 1. 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@egis.hu

1.              ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Egis”) ügyfeleivel, a szerződéses partnerei kapcsolattartóival, marketing üzenetei címzettjeivel, gyáregységei és egyéb létesítményei látogatóival, valamint egyéb érintettekkel („érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Az Egis elérhetőségei

Az Egis székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. 

Az Egis cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041762, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Az Egis telefonszáma: +36 1 803-5555

Az Egis e-mail címe: mailbox@egis.hu, illetve adatvédelmi kérdésekben: adatvedelem@egis.hu.

Az Egis weboldala: hu.egis.health

2.              A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Az Egis fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával és figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van.

3.              SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

Egyes külön esetekben – például az Egis által üzemeltetett weboldalak használata során, vagy az Egis biztonsági kameráival kapcsolatban – specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak, például az Egis területére való belépést megelőzően, az adott weboldalon vagy az adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozaton.

4.              A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK

Az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak, továbbá az adattovábbítás címzettjeinek köre az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra. Ha egy adatkezelési cél az Egis vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet az Egis a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja. Az Egis kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat az Egis nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Egis kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (marketing) érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 Utolsó módosítás: 2019. október 1. 

 

WarningAz Ön böngészője elavult. Ez megjelenítési hibákat okozhat. Kérjük váltson Internet Explorerről más böngészőre! Chrome || Firefox