Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. internetes portál felhasználásának feltételei és biztosítékai 

A honlap látogatásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a magyar jog szerint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, valamint a szerzői jogról szóló törvényi és egyéb szabályozásnak.

A honlap tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, és az oldalak böngészésével egyidejűleg Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi és elfogadja a nyilatkozatban foglalt feltételeket.

Ezeket a szabályokat az Egis Gyógyszergyár Zrt. magára nézve is kötelezőnek ismeri el.

A honlap igénybe vétele révén Ön elfogadja a felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat végigolvasta-e vagy sem. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól.

A honlapot használó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Ön a honlap látogatásával egyidejűleg egyetért azzal, hogy szükséges mértékben adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára. Tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntesnek minősülő szolgáltatása. Tudomásul veszi továbbá, hogy az adatszolgáltatás keretében a honlap által kínált bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez regisztrációs és egyéb formanyomtatványok, űrlapok kitöltésére lehet szükség.

Ön a honlap látogatásával együtt hozzájárul a megadott személyes adatainak Egis Gyógyszergyár Zrt. általi kezeléséhez a honlap működtetésének keretei között. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi és szerzői jogi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása, valamint a biztonságos internetezési lehetőség megteremtése, amelynek érdekében megteszi a szükséges technikai, biztonsági és szervezési intézkedéseket.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Egis Gyógyszergyár Zrt. olyan alkalmazottjai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, azt az előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban Ön jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatainak a kezeléséről.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje adatai törlését. Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, a honlap üzemeltetője ezt az írásbeli kérelem beérkezést követően haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisból az Ön által megjelölt adatok legkésőbb egy héten belül törlésre kerülnek. Az Ön adatkezeléssel összefüggésben benyújtott írásbeli kérelmét az alábbi elérhetőségre kell eljuttatni:mailbox@egis.hu

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Felelősség korlátozása, kizárása 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. honlapját látogatók, szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy

·       a honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi;

·       a honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t, illetve a honlap készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;

·       az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a honlap tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;

·       Az Egis Gyógyszergyár Zrt. a birtokába kerülő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

·       az Egis Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül bármely módszerrel megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze;

·       a honlap más honlaphoz (linkek) is kapcsolódhat, melyek használhatóságát az Egis Gyógyszergyár Zrt. ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért mindennemű felelősségét kizárja;

·       a honlapon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat.

A szerzői jogra valamint a látogatói közlésekre vonatkozó kitételek

A honlapon található valamennyi információ – ide értve az oldal általános megjelenésére és hangulatára vonatkozó valamennyi információt, valamint minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi jogi oltalom alatt állnak. A vonatkozó jogok kizárólag az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t illetik meg.

Ön az Egis Gyógyszergyár Zrt. honlapjáról kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg bármely formában információt a szerzői jogra vonatkozó törvény rendelkezéseivel összhangban, és az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. Az ilyen módon felhasznált információ, adat esetében továbbra is kötelező feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalásokat. Az oldalon található irományok, tudományos művek szabad felhasználás körébe tartozó idézésekor meg kell nevezni a forrást, illetve a mű szerzőjét.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál teljes tartalmát Ön, vagy más harmadik személy nyilvános, vagy kereskedelmi célra sem részben, sem egészben nem használhatja fel, nem módosíthatja.

A honlap portál rendszerében található védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, termékekre vonatkozó információk – a linkeken keresztül elérhető információkat is ide értve – nem értelmezhetők semmilyen módon az Ön részére megadott jognak, vagy engedélynek. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. semmilyen jogát nem engedményezi vagy ruházza át a honlap látogatója részére.

A honlapon szereplő nevek, védett nevek, domain nevek az Egis Gyógyszergyár Zrt. tulajdonai, azokkal kapcsolatban a társaság minden jogot fenntart magának és azokat üzleti céllal senki sem használhatja fel.

Harmadik fél tulajdonában lévő információkért az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal szavatosságot, azok felhasználásához, letöltéséhez a harmadik fél tulajdonos hozzájárulása szükséges.

Ön ezennel egyetértően elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Egis Gyógyszergyár Zrt. a portálra küldött valamennyi közlést vagyoni értékkel nem bíró és – a személyes adatokat kivéve – nem bizalmas információként kezeli. Az Ön által a honlapunkra küldött adatok ellenérték fizetése nélkül az Egis Gyógyszergyár Zrt. tulajdonába kerülnek, és az ilyen adatokat az Egis Gyógyszergyár Zrt. szabadon, korlátozás nélkül bármely célra felhasználhatja, közzé teheti.

A honlap tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatosan ellenőrzés alatt állnak, amelynek célja a jó erkölcs követelményeivel össze nem férő információk megszűrése, harmadik személy jogainak védelme, valamint a jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön kötelezi magát, hogy a honlap igénybevételekor nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, illetve más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne. Tudomásul veszi továbbá, hogy a fentiekkel összefüggésben kártérítési felelősséggel tartozik.

Az Ön információit nem vagyunk kötelesek megőrizni, és arra válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.

A fő oldalunkra mutató linkek kivételével szigorúan tilos bármilyen link elhelyezése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, továbbá tilos az oldalak keretezése is.

A honlap portál adatkezelője és üzemeltetője az Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

A honlap működtetését végző munkatárs: Mező Dóra, e-mail: mailbox@egis.hu

 

WarningAz Ön böngészője elavult. Ez megjelenítési hibákat okozhat. Kérjük váltson Internet Explorerről más böngészőre! Chrome || Firefox