Adatkezelési tájékoztató

 

- Az Egis hírleveléhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok kezeléséről -

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 13. cikke szerint

 

Az Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Egis”) Önt érintő személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli.

1.       Az adatkezelő adatai, képviselőjének kiléte, elérhetőségei

Az adatkezelő neve: Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatkezelő elérhetőségei: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., +36 1 803-5555, mailbox@egis.hu, illetve adatvédelmi kérdésekben: adatvedelem@egis.hu

2.       Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei

Az Egis adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:  adatvedelem@egis.hu

3.       A személyes adatok tervezett kezelésének célja

Az adatkezelés célja információk, újdonságok és promóciós tartalmak megosztása a feliratkozókkal a gyógyszergyártással kapcsolatosan, mint például hatóanyag bérgyártás, valamint az Egis üzleti partnereivel való kapcsolattartás és kommunikáció.

4.       Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. A hozzájárulás megadása nem kötelező.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

5.       Az adatkezeléssel érintett személyes adatok

Az Ön alábbi személyes adatait kezeljük: az Ön neve, beosztása, munkahelye és e-mail címe.

6.       Az adatkezelés címzettjei, hozzáférésre jogosultak köre

A fenti adatokhoz az Egisen belül a Külső és belső kommunikációs főosztály illetékes munkatársai férnek hozzá.

7.       A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Egis az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

8.       Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön kérelmezheti az Egistől az Ön személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Tekintettel arra, hogy az adatok feldolgozása nem automatizált módon történik, Önt az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg.

9.       A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR, vagy az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: dpo@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400)

10.     Az Egis részletes adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége

Az Egis adatkezelési tájékoztatója részletesen tartalmazzák az érintetti joggyakorlásra, panasztételre vonatkozó adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

A 8. és 9. pontban rögzített érintetti jogokról az https://hu.egis.health/adatvedelem honlap nyújt részletesebb tájékoztatást.

 

WarningAz Ön böngészője elavult. Ez megjelenítési hibákat okozhat. Kérjük váltson Internet Explorerről más böngészőre! Chrome || Firefox